Nieuws

Judith van de Mortel: "Combineer aanpakken voor duurzaam bodembeheer"

Dr. Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem bij HAS Hogeschool, stelt dat in 2030 alle agrarische bodems in Nederland duurzaam kunnen worden beheerd als verschillende aanpakken worden gecombineerd.


Met een krant uit de toekomst schetst ze een beeld van hoe de agrarische onderneming er in 2030 uit zou zien en waaraan het lectoraat wil bijdragen.

Hoopvol toekomstbeeld van 2030

 • De agrarische ondernemer werkt met drones, sensoren en robots om gewassen en bodem te kunnen monitoren.
 • Hij gebruikt mengteelten, gewasresten, compost, bodembedekking en groenbemester (vanggewassen) om het organische stofgehalte in de bodem optimaal te houden.
 • Dierlijke mest wordt omgezet in bruikbare organische meststoffen en met precisietechnieken toegediend.
 • In de beperkte gewasrotatie die nog nodig is aangezien intercropping gemeengoed is geworden, neemt de agrariër teelten mee die het goed doen in tijden van droogte of juist veel neerslag, voor een stabieler bron van inkomsten.
 • Agroforestery is gangbaar geworden.
 • Het bewerken van de bodem is teeltafhankelijk geworden. Door mengteelten is verdichting, groei van onkruiden en onderwerken van gewasresten niet meer nodig.
 • Veredelingsprogramma's hebben verbeterde, flexibele rassen opgeleverd die onder minder voorspelbare klimatologische omstandigheden kunnen groeien.
 • Biostimulaten en bodemverbeteraars vervangen meststoffen, herbiciden en pesticiden.
 • Een jonge generatie is opgeleid met de juiste kennis van duurzaam bodembeheer. Has Hogeschool heeft daartoe zelfs een specialisatie Soil Innovator opgezet.
 • Het pacht- en mestbeleid is aangepast, waardoor we de doelstelling hebben behaald van 0,2 Mton CO2-eq. per jaar aan koolstof opslaan in de bodem. Ook emissies van andere broeikasgassen zijn teruggebracht.
 • Natuurinclusieve kringloop- en precisielandbouw is een feit op agrarische bedrijven waardoor de bedrijven robuuster zijn voor de toekomst, de biodiversiteit is verbeterd, de milieubelasting lager is en het agrarisch landschap beter kan worden beleefd.

De complete GCL-krant en de achterliggende informatie kun je hier bekijken >

Lectoraat belangrijke stimulans

Judith van de Mortel is vorig jaar gestart bij HAS Hogeschool in Venlo als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. HAS Hogeschool, Provincie Noord-Brabant, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Waterschap Limburg dragen financieel bij aan dit lectoraat. Het lectoraat ‘Bodem’ is het eerste lectoraat met de HAS-vestiging in Venlo als standplaats en loopt tot 2022.

Bron: HAS Hogeschool

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.