Nieuws

Landbouwgrond potentie voor extra CO2-opslag

283 x bekeken

Ontbossing en intensief landgebruik zijn belangrijke oorzaken van klimaatverandering, blijkt uit een donderdag gepubliceerd VN-rapport. Oplossingen als meer plantaardige eten en het aanpakken van voedselverspilling worden genoemd. Maar ook slim bodembeheer is een deel van de oplossing. Landbouwgrond kan volgens Nederlandse onderzoekers en boeren meer broeikasgassen opnemen als we er bewust mee omgaan.

Landbouwgrond kan meer CO2 opslaan als 3 maatregelen worden genomen:

  1. bewuste gewaskeuze, ook bij wisselgewassen
  2. grondverbeteraars toevoegen op vaste graslanden
  3. aanbrengen van organische stof op akkers


1: Bewuste gewaskeuze

Sommige gewassen houden onder de grond veel koolstof vast, zoals peulvruchten.
Dat is ook het geval bij groenbemesters die boeren soms inzetten als wisselgewas.
Flexibiliteit bij het wisselen moet dan natuurlijk wel mogelijk zijn

2: Grondverbeteraars op vaste graslanden

Gerlinde De Deyn, hoogleraar bodemecologie van Wageningen University & Research meldt aan Nu.nl: "Klaver is een heel goede natuurlijke grondverbeteraar, omdat die via eigen wortelbacteriën stikstof uit de lucht kan binden. Want vastlegging van koolstof vergt óók vastlegging van stikstof, zowel in planten als in de bodem."

3: Aanbrengen van organische stof op akkers

Het aanbrengen van organische stof op akkers, zoals compost is een derde mogelijkheid voor meer CO2-opslag in landbouwgrond. Mest gemengd met stro of stro gehakseld met andere gewasresten bevat allemaal koolstof. Als dat gaat rotten komt CO2 vrij, als je zorgt dat het in de bodem belandt sla je CO2 op. Voor een goede koolstofopbouw en een gezonde bodem is het soms belangrijk om niet te ploegen of op een andere manier te ploegen, bijvoorbeeld ondiep of zonder de grondlaag om te keren. Dan blijft de structuur behouden en daarmee ook veel bodemleven.

Proef in Beekdaelen

In Beekdaelen wordt gezocht naar een agrariër die mee wil werken aan een proef met beter bodembeheer, meer biodiversiteit en minder wateroverlast. Hierbij zal minder kunstmest en meer compost worden gebruikt. Grond behandeld met compost laat ook beter regenwater beter, waardoor er bij hevige regenval minder wateroverlast is.
Gemeente Beekdaelen ondersteunt de pilot financieel en haakt hiermee aan bij landelijk en provinciaal beleid om te streven naar kringlooplandbouw. De gemeente wil ook andere plattelandsgemeenten in Zuid-Limburg bij de proef betrekken, net als het Waterschap, de Provincie Limburg en LLTB.

Ondergronds even belangrijk als bovengronds

Om extra CO2 vast te leggen, moeten de opname en vastlegging groter zijn dan de uitstoot. De Deyn: "Het is eigenlijk heel simpel. Je kunt niet alleen maar oogsten. Je moet een bodem voeden om planten te voeden. Er moet evenveel koolstof in als uit. Of nog liever: meer. Helaas ontbreekt die balans op veel plaatsen en dat komt eigenlijk doordat we ons zijn gaan focussen op wat er boven de grond speelt - de gewassen - en niet op wat er onder de grond speelt. Oftewel de bodem, waar de wortels zitten. Organische stof bevat alle elementen die nieuwe planten nodig hebben om weer te groeien. Maar die moeten dan eerst beschikbaar worden gemaakt door micro-organismen." Koolstofcyclus en stikstofcyclus moeten weer in evenwicht komen.

Beter tegen droogte en erosie

Goed bodembeheer gaat ook zogeheten landdegradatie tegen. Dat is een belangrijk bijkomend voordeel, omdat de uitputting van landbouwgronden de voedselproductie remt. Ook hier zijn landbouwbodems met extra koolstofopslag mogelijk een oplossing. De Deyn: "Organische stof heeft een sponswerking. Bodems kunnen dan langer vochtig blijven tijdens droogte en zijn met diepere wortels ook beter bestand tegen erosie."

Heb jij ervaring met een van bovenstaande maatregelen? Deel ze met de Kiempunt-redactie, zodat anderen van je ervaringen kunnen leren: redactie@kiempunt-limburg.nl

Bronnen: Nu.nl, Limburger

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.