Nieuws

Openstelling POP3: 6 ton beschikbaar voor duurzame en toekomstbestendige land- en tuinbouw

524 x bekeken

Vanaf 17 mei kan er door kennisleveranciers alsook samenwerkingsverbanden subsidie aangevraagd worden voor samenwerken rondom innovaties die leiden naar een duurzame toekomstbestendige Limburgse land- en tuinbouw. Dit onder de vlag van het Plattelands-ontwikkelings-programma 2014-2022 Limburg (POP3). Activiteiten en projecten die hieronder vallen dragen bij aan gestelde doelen van het provinciaal land- en tuinbouwbeleid, zoals verwoord in “Koers naar de toekomst”.

Kennisleveranciers

Om een duurzame toekomstbestendige landbouw te realiseren is het delen van kennis cruciaal. Het gaat dan om kennisoverdracht (uitrol) aan groepen ondernemers met als doel om reeds bewezen kennis en innovaties beschikbaar te stellen en toe te gaan passen op grotere schaal in praktijk. Denk aan workshops, voorlichtingsacties, studiegroepen, workshops, gezamenlijke coaching van ondernemers en demonstraties.

Samenwerkingsverbanden

Om een duurzame toekomstbestendige landbouw te realiseren is samenwerken cruciaal. Dit om het rendement en het imago van de primaire sectoren, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Het gaat om kennis, innovaties en cross-overs die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Voor de bevordering van duurzaamheid zijn bruggen nodig tussen kennis en technologie enerzijds en landbouwers, bedrijven, ketens, bosbeheerders, plattelandsgemeenschappen, adviesdiensten e.d. anderzijds.

De beoogde samenwerkingsverbanden gaan werken aan een innovatieopgave die antwoord moet geven op een concrete vraag of kans uit de praktijk. Het betreft met name het verder ontwikkelen, valideren en verfijnen van kennis en innovaties ook gericht op grootschalige toepassing ervan in de praktijk.

Limburg wil hiermee actief bijdragen aan de nieuwe standaard voor duurzame/circulaire landbouw. Met deze ambitie kiest Limburg, in lijn met het nationale beleid, voor een betekenisvolle transitie in de agrifoodsector. Niet langer staat de verlaging van de kostprijs per eenheidproduct centraal, maar de overgang naar een meer duurzame/circulaire aanpak.

De POP3-thema’s alsmede de vier investeringslijnen van “Koers naar de Toekomst”, te weten: - missiegedreven innoveren, - circulair produceren, - sterker in de marktketen en - grensoverschrijdend verbinden, bieden aanknopingspunten hiervoor.

De specifieke voorwaarden omtrent het indienen van een subsidie-aanvraag staan vermeld op de provinciale website. De selectie van aanvragen vindt plaats via een tender door een onafhankelijke externe adviescommissie op basis van de in de openstelling gehanteerde selectiecriteria en weging. Gedeputeerde Staten nemen het uiteindelijke besluit.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.