Nieuws

Realisatieplan kringlooplandbouw gepresenteerd

73 x bekeken

De Tweede Kamer ontving vandaag van Minister Carola Schouten het realisatieplan “Op weg met nieuw perspectief”. Hierin zet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie uiteen die moet leiden tot een duurzame en sterke kringlooplandbouw in 2030.

De set aan maatregelen en voorstellen hebben als doel de al in gang gezette beweging naar een kringlooplandbouw voort te zetten en een extra impuls te geven. “Niet langer zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur,” is volgens de minister de kern. Hoewel de details in sommige gevallen nog ontbreken, zijn een aantal hoofdpunten te onderscheiden.

De financiën

Het Ministerie zal een flink deel van de eigen begroting in de kringlooplandbouw steken. Speciale enveloppen van het regeerakkoord en een nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021 – 2027) moeten meer geld in de richting van de bijbehorende doelstellingen brengen.

Wet-en regelgeving moet anders: experimenteergebieden

Huidige wet- en regelgeving staat in sommige gevallen de omslag naar een kringlooplandbouw in de weg. Er worden – aanvankelijk – een vijftal experimenteergebieden aangewezen, waarin tijdelijk afgeweken mag worden van beperkende wetten en regels. Deze zones zijn uitgezet in de Achterhoek, de Peel, Flevoland, Twente en Noord Nederland.

Geen kunstmest, maar dierlijke mest

Nederland wil hoogwaardige meststoffen inzetten als kunstmestvervanger. Lokaal beschikbare reststromen, compost of dierlijke mest kunnen benut worden om nutriënten te herwinnen. Het ministerie ondersteunt proefprojecten naar de effecten hiervan op landbouw en milieu.

Reststromen uit de menselijke voedselproductie naar diervoer of meststof

Er moeten meer reststromen worden ingezet als grondstof voor diervoer. Al deze zomer zullen ondernemers bij de ontwikkeling hiervan geholpen worden door een speciaal team. In het voorjaar van 2020 moeten afspraken met het bedrijfsleven zijn gemaakt, om alle niet door de mens geconsumeerde restproducten uit de voedselproductie en voedselconsumptie te hergebruiken. Voor diervoer, of als meststof voor plantaardige productie.

Bodem en precisielandbouw

In 2020 wordt een nulmeting naar de status van landbouwbodems in Nederland uitgevoerd. Eenduidige meetmethodes moeten zorgen voor zinvolle vervolgmetingen. In het verlengde hiervan wordt onderzocht hoe technologie kan helpen bij het vaststellen wat bodem, vee en gewassen nodig hebben. Deze precisielandbouw is al in ontwikkeling en zal verder uitgebreid worden.

Staatsbosbeheer helpt bij natuurinclusieve landbouw

Duizenden hectares pachtgronden van Staatsbosbeheer worden ingezet om met circa 40 agrarische bedrijven samen te werken in de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. Het gaat hier vooral om het opdoen van kennis om te delen met de sector.

Boer moet eerlijke boterham kunnen verdienen

Geen doel op zich, maar wel een voorwaarde voor het slagen van de kringlooplandbouw, is de positie van de boer. Waardering en vooral ook een eerlijk inkomen zijn nodig om de nodige investeringen terug te kunnen verdienen. Verbetering van het verdienvermogen, toegang tot investeringen en het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken staan centraal in deze doelstelling.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.